ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
Τα κέρδη από  ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

Επιχειρηµατική Δραστηριότητα) σε ευρώΦορολογικός συντελεστής  (%)
0-10.0009%
10.001-20.00022%
20.001-30.00028%
30.001-40.00036%
40.001 –44%

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες), φορολογούνται με συντελεστή (22%).

                                                ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει από όλες τις πηγές υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

ΕισόδημαΕισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.0000%
12.001 – 20.0002,20%
20.001 – 30.0005,00%
30.001 – 40.0006,50%
40.001 – 65.0007,50%
65.001 – 220.0009,00%
>220.00010,00%

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

1.      Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) Για εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, (800) ευρώ ετησίως.

β) Για εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές επιχειρήσεις(650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα, είτε εταιρίας , είτε ατομικής ορίζεται σε (600) ευρώ ετησίως.

Ως υποκατάστημα, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. 

2.       Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι επιχειρήσεις (είτε είναι ατομικές, είτε εταιρίες)που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500)κατοίκους, επίσης εξαιρούνται ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.