Στο πλαίσιο της πολιτικής υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη του, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για τα μέλη του Συλλόγου.

Δημιουργούμε μία λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων-επαγγελματιών οι οποίοι προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) απευθύνεται στους φορείς εκπροσώπησης των επαγγελματιών και ζητά την προσφορά προς τα μέλη του ΣΕΜ εκπτώσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του ΣΕΜ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα μέσω της φόρμας που ακολουθεί!

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο , και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές . Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του ΣΕΜ.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση στον ΣΕΜ προ 30 ημερών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο εκπτωτικό του πρόγραμμα.

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών η έκπτωση παραχωρείται επί του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Ο ΣΕΜ δεν δύναται να ελέγξει και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φερεγγυότητα των ενταγμένων φυσικών, ή νομικών προσώπων στο εκπτωτικό πρόγραμμα, ιδίως δε ουδεμία ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται εις βάρος του ΣΕΜ για τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά, ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ενταγμένων στο πρόγραμμα φυσικών προσώπων, ή νομικών προσώπων.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Έδρας
Υποκατάστημα
Σταθερό ή κινητό
Click or drag a file to this area to upload.
Επιτρέπονται jpg,png μέχρι 1MB Μέγεθος!
Με την παρούσα αιτούμαι την υπαγωγή της επιχείρησής μου στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας(ΣΕΜ). Δεσμεύομαι να παρέχω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου σε προνομιακές τιμές, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται, στα μέλη Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας.
Μετά την αποδοχή της αίτησής μου επιθυμώ την προβολή της επιχείρησής μου και την αναγραφή της προσφοράς μου στην ιστοσελίδα του ΣΕΜ www.messinia-sem.gr , προς το σκοπό ενημέρωσης των μελών μου. Η αποδοχή της αίτησής μου δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας εκ μέρους της επιχείρησής μου οφείλω να ειδοποιήσω το ΣΕΜ εγγράφως 30 ημέρες νωρίτερα.
Κατά τη χορήγηση υπηρεσίας ή προμήθειας των προϊόντων τα μέλη οφείλουν να προσκομίζουν τη κάρτα μέλους Του Συλλόγου.
Στο πλαίσιο του παρόντος ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας είναι δυνατό να επεξεργαστεί και προσωπικά σας δεδομένα που θα εισάγετε / συμπληρώστε στα ανωτέρω πεδία της παρούσας Αίτησης. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον για την εξέταση της υποβαλλόμενης αίτησης και, σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όσα δεδομένα είναι απαραίτητα από τη φύση της επιχείρησής σας (ατομική, προσωπική εταιρία, μονοπρόσωπη ΕΠΕ κλπ) θα συμπεριληφθούν, στον κατάλογο των επιχειρήσεων – επαγγελματιών οι οποίοι προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα προβάλλονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου και δεν θα διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Ως χρόνος τήρησης αυτών ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fazecon.gr. Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής με υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@messinia-sem.gr Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.